Proiectele noastre

Obiective

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

CURRICULUM
Dezvoltarea unui curriculum de calitate, prin abordarea unui  management al grupei activ-participativ, într-un climat de siguranţă fizică şi psihică

Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai educaţiei la oferta educaţională a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 25 din Iaşi

Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe bunăstarea preşcolarilor şi pe cerinţele lor educaţionale

Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale

Susţinerea performanţelor preşcolarilor prin organizarea şi participarea la concursuri şi competiţii

Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale

Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare reglementate

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe

Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

RESURSE UMANE
Organizarea şi desfăşurarea de  programe de formare şi perfecţionare pentru personalul instituţiei

Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 25 din Iaşi

Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă

Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de parteneriate cu mediul universitar

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Îmbunătăţirea funcţionalităţii și esteticii spațiilor, modernizarea și extinderea bazei didactico-materiale în ansamblul ei

Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând obiectivele strategice ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 25 din Iaşi cu cerinţele unei bune guvernări financiare

Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de implementare a unui învăţământ modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii

Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, economicitate şi oportunitate

OPŢIUNEA STRATEGICĂ

PARTENERIATE
Dezvoltarea unor parteneriate și proiecte locale, naționale şi internaţionale

Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor

Promovarea imaginii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 25 din Iaşi în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing educaţional

Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional